NAŠE čtrnáctka

Nezávislé politické hnutí

Tým za lepší Prahu 14
Naše čtrnáctka

O nás

Nezávislé hnutí NAŠE Čtrnáctka vzniklo na základě hlasů ozývajících se ze strany veřejnosti. Tyto hlasy se přetavily do více než tisícovky podpisů a ve dvou posledních volbách celkem do 70 282 odevzdaných volebních hlasů. Hlasů vás, občanů, kteří bydlíte nebo působíte na Praze 14, a kteří jste ještě neztratili naději, že máme nejen možnost, ale i nárok na to, aby se nám zde žilo lépe, než dosud.

Jsme první a jediné skutečně nezávislé hnutí občanů Prahy 14. To znamená, že se nenecháme ovlivnit žádnými lobbistickými skupinami, které jdou proti zájmům občanů Prahy 14. Máme pevné zásady, spolehlivý schopný tým, a také jasný plán a vizi, který počítá i se zapojením občanů Prahy 14.

Nesmírně si vážíme vaší důvěry, díky které jsme se dostali do zastupitelstva a rady MČ Praha 14. Naše předsedkyně Soňa Tománková je místostarostkou Prahy 14 a má v gesci dopravu, veřejný prostor a územní rozvoj. Máme také obsazení ve všech výborech a komisích. Díky tomu jsme schopni přímo hájit zájmy občanů Prahy 14. Pokud máte jakýkoliv podnět, neváhejte se na nás obrátit e-mailem nebo na sociálních sítích NAŠE Čtrnáctka.

0

zastupitelé zastupující zájmy občanů Prahy 14

0

bodů programu s konkrétními návrhy

0

odevzdaných hlasů v roce 2022

Náš tým

Soňa Tománková

Soňa Tománková

Vladimír Diviš

Vladimír Diviš

Margita Klusáková

Margita Klusáková, PharmDr.

Jaroslav Šůs

Jaroslav Šůs

Helena Šmídová

Bc. Helena Šmídová

Miroslav Jungwirth

Ing. Miroslav Jungwirth

Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Froněk

Alena Košťáková

Bc. Alena Košťáková

Nikol Ivanovová

Ing. Nikol Ivanovová, MBA, MBE

Karel Mládek

Karel Mládek

Miroslav Jíra

Mgr. Miroslav Jíra

Michaela Vosátková

Ing. Michaela Vosátková

Dominik Šůs

Dominik Šůs

Iva Lhotská

Bc. Iva Lhotská

Program

Považujeme za neudržitelné, aby vedení městské části Praha 14 šlo na ruku developerům až za hranice možného, jak jsme tomu byli svědky u stávajícího i předchozího vedení.

Je neúnosné nadále povolovat, aby se stavělo bez občanské vybavenosti a není možné očekávat, že vše potřebné dořeší městská část ze svého rozpočtu. Naším cílem není bezhlavě bránit výstavbě tam, kde to umožňuje územní plán. Našim cílem je koordinovat podmínky výstavby tak, že budou přínosné pro nově příchozí občany, stejně jako pro ty stávající. Pro podporu rozvoje městské části a dostatečné zajištění potřebných služeb je potřeba mít stanovena jasná pravidla a kontribuce investorů do území Prahy 14.

Situaci budeme řešit mimo jiné i tím, že zrevidujeme veškeré smlouvy, které radnice v posledních letech uzavřela.

Málokterá městská část má takové štěstí na množství zeleně, jako Praha 14, přitom práci s ní se věnuje jen okrajově. Prosadíme nejen zachování, ale také důstojné zkulturnění veřejných zelených ploch a připravíme koncepční řešení údržby zeleně na celé městské části, včetně specifické sídlištní zeleně.

Zaměříme se především na zelené plochy, které slouží k rekreaci obyvatel. Prosadíme dokončení Parku U Čeňku i dlouhé roky odkládaný Centrální Park Černý Most a založíme nový park na Hutích. Ve spolupráci se společností Lesy hl. m. Prahy zřídíme nové vycházkové stezky a volné plochy využijeme pro sportovní vyžití dětí i dospělých například v lesíku mezi Kyjemi a Hloubětínem.

Ukončíme současnou praxi kácení stromů na Praze 14 a naopak vysadíme nové stromy. Navýšíme rozpočet na údržbu a kontrolu veřejných ploch, které jsou v posledních letech extrémně podfinancované a zanedbávané. Omezíme sekání trávy na minimální délku, což vede ke zbytečnému sesychání a ničení porostů při vyšších teplotách nebo delším suchu. Tam, kde to je možné, vysadíme květnaté louky, které podpoří diverzitu zeleně a kde není nutná tak častá údržba, jako u klasických trávníků.

Tam, kde to bude možné, budeme s ohledem na klimatické změny prosazovat udržitelný trend, počínaje vsakováním a zadržováním dešťové vody, eliminaci betonových ploch, budování zelených střech či výsadbu do tepla vhodných, původních stromů i zavádění moderních systémů lokální výroby elektrické energie. Budeme prosazovat podporu v oblasti zelených střech a solárních panelů (fotovoltaiky) pro vlastníky nemovitostí, bytová družstva a SVJ. Zelené střechy a solární panely zajistíme i na nemovitosti v majetku městské části Praha 14 (úřad, školská zařízení, zdravotnická střediska a bytové domy).

Budeme intenzivně jednat s Magistrátem hl. m. Prahy o vyčištění přítoků Rokytky a revitalizaci rybníků v naší městské části, stejně jako o možnostech úprav jejich okolí.

Praha 14 je z celopražského pohledu často vnímaná jako nepořádná a nebezpečná. Postaráme se o to, aby pořádek dodržovali všichni naši spoluobčané bez výjimky. Nebudeme ignorovat vandalismus nebo bezohledné chování jedinců, kteří narušují soužití ostatních občanů a ničí nebo znečišťují veřejný či soukromý majetek. Navážeme užší spolupráci s Městskou policií HMP a Policií ČR.

Budeme intenzivně řešit s hl. městem Prahou nevhodnou politiku přidělování magistrátních bytů nepřizpůsobivým občanům, která vede k problémům v daných bytových domech i v jejich okolí. Věříme, že integrace je v rozumné míře prospěšná, ale nedopustíme, aby magistrát pokračoval v dosavadní politice, jíž se z Prahy 14 může postupně stát vyloučená lokalita. Zasadíme se o to, aby byla větší část bytů přidělována potřebným mladým rodinám s dětmi.

Víme, že zvýšení kultury bydlení lze dosáhnout zajištěním pořádku, funkčnosti (řádnou správou) a zajištěním dostatečných služeb pro občany. Mimo jiné se zaměříme na problematiku směsných i tříděných odpadů, protože nelze dále tolerovat přeplněné zapáchající popelnice na sídlištích. Budeme korigovat potřebné množství kontejnerů i jejich adekvátní svoz, včetně přistavování velkoobjemových kontejnerů a doplnění sítě odpadkových košů a jejich pravidelného vývozu.

Podle vzoru Ukliďme Česko založíme tradici pravidelných úklidových akcí Prahy 14 a na všech ZŠ podle vzoru ZŠ Generála Janouška podpoříme vznik a činnost školních Ekotýmů. Podpoříme také preventivní programy týkající se bezpečnosti a prevence občanů, zejména pro seniory, ženy a děti.

Stav chodníků na Praze 14 je dlouhodobě problém, kterému politické strany nevěnují pozornost. My chceme systematicky opravit či zrekonstruovat všechny chodníky v kritickém stavu, na něž stále narážíme ve všech lokalitách naší městské části a vytvořit koncepci jejich řádné údržby.

Chceme postupně zlikvidovat všechny bariéry. Dořešíme úpravy chodníků, přechodů a podchodů tak, aby byly bezbariérové a bezpečné také pro děti, rodiče s kočárky, seniory i pro hendikepované občany. Dokončíme přechod a zkulturníme podchod u stanice metra Hloubětín. V rámci přestavby stanice metra Černý Most zajistíme bezbariérovost nové podoby stanice a jeho okolí pro vozíčkáře i pro osoby se zhoršeným viděním. Budeme jednat s organizacemi zastupujícími spoluobčany s různými zdravotními omezeními tak, aby Praha 14 byla příjemnější pro život také lidem se zdravotní indispozicí a našim seniorům.

Parkování trápí téměř celou Prahu 14. Jsme okrajovou městskou částí s konečnou stanicí pražského metra, což problém ještě stupňuje. Chceme se zasadit o úpravu stávajících a nechat vzniknout novým parkovacím místům promyšleně, v kontinuální návaznosti do daleké budoucnosti bez likvidace zelených ploch, také formou podzemního parkování.

Zahájíme veřejnou debatu s občany Prahy 14 ohledně modrých zón, protože toto téma je nutné začít diskutovat a zvážit veškeré jeho výhody a nevýhody. Je možné, že dříve nebo později bude nutné modré zóny zavést a pokud se tak stane, je potřeba se na jejich zavedení, ve spolupráci a s ohledem na zájmy zdejších občanů, připravit. Aktivně vstoupíme do probíhajících jednání o úpravě centrálních pravidel modrých zón na úrovni hl. města Prahy, která prozatím probíhají bez zástupců Prahy 14, abychom zajistili, že upravená pravidla budou více vyhovovat potřebám našich občanů.

Budeme aktivně jednat s hl. městem Prahou ohledně větší motivace řidičů využívat nově postavený parkovací dům Černý Most, který zeje prázdnotou (například spojením jízdného s parkováním za zvýhodněnou cenu). Rovněž budeme vyvíjet tlak na magistrát ohledně revize smluv o pronájmu parkovacích ploch, které nejsou pod správou městské části, protože stávající smlouvy s nájemci a pronajímateli považujeme za zastaralé a nevýhodné pro město i zdejší občany. A vybudujeme záchytné parkoviště v Lednické ulici u železniční zastávky Kyje, k využití jak pro návštěvníky Kulturního domu, tak pro cestující vlakem. Stejně tak zajistíme dostatečná parkovací místa i vedle nově stavěné vlakové zastávky Rajská zahrada.

Budeme řešit i problematiku stání aut na nepřehledných místech, zejména hned u přechodů a míst s velkým pohybem dětí, protože to vážně ohrožuje všechny chodce, hlavně pak děti a handicapované občany.

Středem Prahy 14 projíždí zbytečné množství tranzitní i osobní dopravy, která může být odkloněna. Zajistíme prodloužení Ocelkovy ulice až k Vysočanské radiále, což sníží dopravní zatížení v Kyjích – Hutích a sníží zatížení mostu přes železnici. Nedopustíme, aby byl městský okruh veden ulicí Kbelskou, tedy aby se toto provizorní řešení změnilo na trvalý stav. Zároveň se zasadíme o zklidnění Poděbradské ulice v úseku přes sídliště Hloubětín vyčleněním jednoho pruhu pro MHD nebo pro parkování na základě provedených studií.

Provedeme revizi dopravních opatření, která komplikují místním obyvatelům plynulý průjezd a zasadíme se o změnu nelogického dopravního značení např. cyklopruhy na Chlumecké ulici nebo v ulici Hodějovská mezi Kyjemi a Hostavicemi. Začneme také citlivě řešit dopravní obslužnost v opomíjených částech, tedy v Hostavicích, Hutích a v Hloubětíně V Chaloupkách.

Podpoříme urychlený vznik a zahájení provozu nových železničních zastávek na Rajské zahradě, v Kyjích a v Jahodnici. Ve spolupráci s Technickou správou komunikací prosadíme, aby všechny mosty a lávky na naší městské části prošly důslednou revizí a následně případnou opravou nebo rekonstrukcí. A dohlédneme na rekonstrukci a řádnou údržbu protihlukových stěn, které jsou dlouhodobě v zanedbaném stavu.

Vedení městské části zaspalo a výhledově již v pár příštích letech nám chybí volné kapacity základních i mateřských škol. Urychleně zahájíme výstavbu základní devítileté školy na Jahodnici a dojednáme výstavbu základní i mateřské školy na Hutích.

Podpoříme alternativní mateřské a základní školy, případně alternativní třídy v běžných školách, s cílem jednak zvětšit kapacitu stávajících zařízení, a jednak rozšířit nabídku možností vzdělávání rodičům, kteří hledají pro své děti jinou formu vzdělávání, než v tradičních školkách a školách.

Zlepšíme komunikaci se státními i soukromými školkami a školami a dáme jim více prostoru informovat o sobě v radničních novinách, na sociálních sítích i na webu městské části.

Praha 14 nemá málo hřišť a sportovišť, ale problém je v jejich rozmístění a kvalitě. Zlepšíme údržbu a správu dětských hřišť i sportovních ploch. Vyhledáme nové plochy i prostory pro hry a sport, avšak vždy s ohledem na názor místních obyvatel. Zaměříme se přitom na vytvoření centrálního dětského hřiště v Kyjích, v Hostavicích a na Hutích.

Vrátíme se k již jednou vytvořené koncepci dětských hřišť a sportovišť a ve spolupráci s občany vytvoříme síť kvalitních hřišť a sportovišť, naplňující potřeby i přání obyvatel. Vytvoříme moderní dopravní hřiště a venkovní hřiště na beach volejbal. Rozšíříme skatepark u Plechárny o nové prvky i o tribunu, pro zajištění míst k sezení pro diváky a návštěvníky.

Budeme podporovat místní sportovní organizace. Zasadíme se o opětovné navýšení finančních prostředků, jak do organizovaného sportu, tak podpory sportovních a kulturních akcí, zvláště takových, které se mohou organizovat na našich hřištích a sportovištích. Podpoříme významné sportovní akce s přesahem za hranice Prahy 14 (Softballová extraliga, Pražskej démon, Gladiator race, atp.) a zavedeme pravidelný veletrh lokálních sportovních a turistických organizací.

Zajistíme dostatek moderních sportovních ploch pro základní školy a zpřístupníme je i veřejnosti. Ve spolupráci s našimi základními školami začneme pořádat rodinné sportovní akce, tedy pro děti i dospělé.

Pozvedneme úroveň kultury v naší městské části a zvýšíme informovanost o aktuálním kulturním dění. Všechny kulturní a společenské prostory a jejich okolí budeme využívat vyváženě, poskytovat je základním a mateřským školám i kulturním a neziskovým organizacím.

Chceme pořádat více outdoorových (venkovních) společenských akcí typu Pálení čarodějnic a akcí k různým významným dnům tak, abychom si připomínali historické vazby na naše předky a tradice. Prosadíme vznik divadla v přírodě tak, aby mohlo fungovat i jako scéna pro místní umělce a proaktivně podpoříme místní spolky a organizace v pořádání kulturních akcí. Obnovíme zašlou tradici poutí a plesů a rozšíříme nabídku letních kin. Vylepšíme také formát farmářských trhů na základě názorů občanů a zasadíme se o jejich rozšíření.

Vyčleníme dlouhodobě zanedbané betonové plochy pro street art (pouliční malby) a oslovíme ke spolupráci sprejery. Nabídneme jim dostatečný prostor pro realizaci pod podmínkou eliminace nežádoucích graffiti.

Praha 14 investuje dostatečně. Problém je však v tom, že upřednostňuje investice, které z možných dotačních titulů považuje za zajímavější než investice, které naši občané skutečně potřebují. Zasadíme se o tři základní investiční akce, a to Domov pro seniory, výstavbu nové základní devítileté školy v Jahodnici (navážeme na projekt z roku 2009) s plnohodnotným sportovním zázemím a stejně tak výstavbu nové základní a mateřské školy na Hutích.

Prosadíme urychlené dokončení investic hl. m. Prahy na území naší městské části, kterými jsou zejména komunikace a chodníky, lávka přes Chlumeckou ulici u stanice metra Rajská zahrada, Park U Čeňku na Černém Mostě, nová parkovací místa na sídlišti Hloubětín, prodloužení Ocelkovy ulice k Vysočanské radiále a revitalizaci stanice metra Černý Most a jeho okolí.

Dále budeme prosazovat vybudování víceúčelového sportoviště s bazénem a koupalištěm na Praze 14 a dokončíme rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou v Bojčenkově ulici.

Zajistíme i nápravu nedostatků vzniklých při rekonstrukci náměstí a podchodu u metra Hloubětín, kde nedošlo k jejich vzájemnému funkčnímu propojení, a u parkovacího domu Černý Most, kde chybí zachytávání dešťové vody a fotovoltaika (solární panely).

O komunikaci s občany hovoří současné i bývalé vedení Prahy 14 často a rádo, ale skutečnost je taková, že se komunikuje jen o něčem a často jen s někým. Pro nás je takový stav neakceptovatelný. Při představování všech nových projektů budeme pořádat veřejné mítinky v jednotlivých lokalitách a budeme naslouchat připomínkám spoluobčanů i místních spolků i on-line.

Připravíme jednoduchou on-line platformu (fórum) pro zadávání, zpětnou vazbu a komunikaci všech stížností, podnětů, návrhů, dotazů, projektů a plánů, kde s občany budou naši zastupitelé a úředníci o daných tématech komunikovat a řešit je. To vše na open source (řešení zdarma) otevřené platformě a stávajícím serveru, tedy bez nutnosti investice nad rámec stávající IT infrastruktury.

Považujeme za velmi důležité komunikovat a spolupracovat i se sousedními městskými částmi. Spolupráce pod naším vedením zahrne oblast dopravy, životního prostředí, oblast kultury a nově i oblast sportu a spolupráce základních škol. Aktivní spolupráci bychom rádi rozšířili i do ostatních oblastí.

Ať už jde o kulturní akce, připravované projekty nebo veřejná projednávání, často se o nich občané dovídají pozdě, pokud vůbec. Zrevidujeme všechny stávající komunikační kanály, jejich využití a propojení, aby skutečně sloužily k lepší komunikaci.

Prosadíme zvýšenou informovanost obyvatel naší městské části nejen v radničních novinách, ale i na webových stránkách a sociálních sítích Prahy 14. Podrobně budeme informovat o jednáních rady i zastupitelstva a všech výběrových a poptávkových řízeních, které budou transparentně a hlavně on-line k dispozici. Naprostou samozřejmostí jsou pro nás videopřenosy z jednání všech zastupitelstev dostupné pro všechny občany, a hlavně bez jejich vypínání v klíčových momentech. Dáme větší prostor občanům v radničních novinách, na webu i na sociálních sítích.

Zajistíme vytvoření nových přehlednějších, přístupnějších a použitelnějších radničních webových stránek, které budou sloužit k lepšímu přenosu informaci a lepší komunikaci mezi občany a radnicí.

Umožníme vyřizovat veškeré žádosti, u kterých je to jen trochu možné, on-line. To ušetří čas nejen občanům, ale i úředníkům, kteří jej budou moci věnovat práci pro občany (např. žádost o příspěvek na mamograf nebude nutné vyplňovat na formuláři, tisknout a nosit osobně na úřad, ale bude vyřízen on-line, stejně jako ostatní žádosti, kde není osobní účast na úřadě nutná).

Stav, kdy jsou byty přidělovány pouze lidem v sociální nouzi nebo profesím ve veřejném zájmu, neřeší bytovou nedostupnost pro všechny ostatní. Proto chceme výrazně podporovat rozvoj družstevního bydlení na Praze 14.

Jelikož je potřeba urychleně vyvažovat magistrátní bytovou politiku posledních let, nájemní byty ve vlastnictví městské části chceme přidělovat skupinám ve veřejném zájmu, ale také mladým lidem a rodinám, kteří na Praze 14 dlouhodobě bydlí nebo působí.

Budeme jednat s hl. m. Prahou o přehodnocení jeho rozhodnutí ukončit roky plánované privatizace. Budeme usilovat o to, aby magistrát zprivatizoval nebo převedl na MČ Praha 14 i ty byty, které si nechal v privatizovaných domech, a které využívá hlavně pro ubytování nepřizpůsobivých občanů, což působí komplikace nejen bytovým družstvům.

Podnikatelé a živnostníci poskytují mnoho nenahraditelných služeb občanům naší městské části a v současné době čelí mnoha nástrahám a překážkám ze strany i úřadu městské části, což dokládají i nezávislé výzkumy. Tento přístup chceme změnit. Budeme s nimi spolupracovat a podporovat je v jejich činnosti, aby své služby mohli dále a lépe poskytovat ke spokojenosti našich občanů.

Podpoříme aktivity lokálních živnostníků a podnikatelů na otevírání služeb a obchodů, zejména v lokalitách, kde je jich nedostatek. Představíme vlastní projekt rozvoje městského mobiliáře formou participace podnikatelů i občanů Prahy 14 s vlastní propagací (tuto lavičku/koš sponzoroval…). Zahájíme tradici food festivalu na Praze 14 s důrazem na podporu místních gastronomických zařízení.

Zlepšíme komunikaci městské části s živnostníky a podnikateli a dáme jim více prostoru propagovat své služby zdejším občanům v radničních novinách, na sociálních sítích i na webu.

Aktuality

NAŠE Čtrnáctka je součástí vládnoucí koalice na Praze 14 - obrázek článku

NAŠE Čtrnáctka je součástí vládnoucí koalice na Praze 14

V pondělí 24. října 2022, tedy přesně měsíc po uzavření volebních místností, proběhlo na Praze 14 ustanovující zastupitelstvo. Na tomto zastupitelstvu došlo k ustavení nové vládnoucí koalice ve složení ODS, ANO, NAŠE Čtrnáctka a STAN. Hnutí NAŠE Čtrnáctka se tedy od té doby přímo podílí na vedení Prahy 14. Naše předsedkyně Soňa Tománková dokonce získala […]

Rozkryli jsme zmanipulované zakázky na Praze 14 a podali trestní oznámení - obrázek článku

Rozkryli jsme zmanipulované zakázky na Praze 14 a podali trestní oznámení

Prosadili jsme, aby Kontrolní výbor Prahy 14 byl obsazený opozicí, a nikoliv pouze vládnoucí koalicí. Byli tací, kteří se nám smáli a úlohu kontrolního výboru zlehčovali. Tvrdili, že kontrolní výbor nemá téměř žádné pravomoce a nic nevyšetří – hlavně ne za pár měsíců, které chybějí do voleb. My v NAŠÍ Čtrnáctce se ale výzev nebojíme. […]

NAŠE Čtrnáctka nabízí kvalitní program i tým - obrázek článku

NAŠE Čtrnáctka nabízí kvalitní program i tým

Již tento víkend (23. – 24. září 2022) se uskuteční volby do zastupitelstva Prahy 14. NAŠE Čtrnáctka nabízí v těchto volbách kvalitní program a zkušený tým odborníků, kteří zde dlouhodobě žijí. Nebojíme se převzít zodpovědnost a hodláme zlepšit život všem zdejším občanům. Náš čtrnácti bodový program a čtrnáct členů týmu, ale není to jediné, co […]

Naše desatero

 1. 1.
  Ve spravedlnost a veřejnost Prahy 14 věřiti budeme.
 2. 2.
  Nevezmeme jména své funkce nadarmo a nezneužijeme důvěry občanů Prahy 14 v nás vložené.
 3. 3.
  Pomneme, aby občané Prahy 14 své volno vychutnávati mohli a dostatek kulturního vyžití měli.
 4. 4.
  Budeme ctít předky své i historii svou, aby naše společenství občanů zachováno zůstalo a dobře se mu na Praze 14 vedlo.
 5. 5.
  Nezabijeme dobrou myšlenku, i opačný názor vnímati budeme.
 6. 6.
  Nesesmilníme a program svůj dodržovati budeme.
 7. 7.
  Nepokrademe a veřejné finance s péčí řádného hospodáře spravovati budeme.
 8. 8.
  Nepromluvíme křivého svědectví proti zastupiteli jinému.
 9. 9.
  Nebudeme dychtit po úspěchu svém, nýbrž po úspěchu společném ve prospěch života občanů našich.
 10. 10.
  Nebudeme sápat se po funkcích a odměnách jiných, avšak poctivou prací přispívat k dílu společnému budeme.

Čtrnáctkové zajímavosti

 • Prahu 14 protíná 14. poledník.
 • MČ Praha 14 byla založena na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 41/14.
 • Rozloha katastrální výměry Prahy 14 je bezmála 14 km2.
 • Naučná stezka Prahy 14 má 14 zastavení.
 • Ve 14. století Karel IV. potvrdil hloubětínské hospodě právo čepovat pivo.
 • První listinná zmínka o jedné z dominant Prahy 14, kostele sv. Bartoloměje, pochází ze 14. století.
 • Kyjský rybník byl založen ve 14. století arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a má 14,7 ha.
 • Koná se zde tradiční turistický pochod s názvem 14 km kolem Prahy 14.
 • Celé jméno naší rozhledny je Doubravka XIV.
 • Máme zde 7 cyklotras (tedy 14 cest na kole při cestě tam a zpět).
 • V Hloubětíně byl první babybox v Česku, vydržel zde 14 let (2005 - 2019).
 • Softbalový tým Spectrum z Černého Mostu poprvé obhájil extraligový titul v roce 2014.
 • Náš člen Ing. Miroslav Froněk byl 14 let starostou Prahy 14.
 • V roce 2014 se slavilo 20. výročí vzniku Prahy 14.

Kontakty

Název: NAŠE Čtrnáctka
Forma: nezávislé hnutí
Sídlo: Na Obrátce 636/4, 198 00 Praha 14
IČO: 07286210
E-mail: info@nasectrnactka.cz
Facebooková stránka – NAŠE Čtrnáctka

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Transparentní účet 1499210/5500
NAŠE Čtrnáctka – darovací účet

Transparentní účet 1499114/5500
NAŠE Čtrnáctka – provozní účet

Transparentní účet 1499317/5500
NAŠE Čtrnáctka – provozní volební účet

Předsednictvo hnutí

Všechny členy předsednictva můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy predsednictvo@nasectrnactka.cz.

Soňa Tománková

Soňa Tománková Předsedkyně

+420 608 152 420
Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Froněk První místopředseda

+420 602 643 490
Vladimír Diviš

Vladimír Diviš Místopředseda

+420 774 231 869
Miroslav Jungwirth

Ing. Miroslav Jungwirth Místopředseda

+420 728 935 895

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek a aktualit