Naše Čtrnáctka - lidé

Víte, že …

… Prahu 14 protíná 14. poledník?

… MČ Praha 14 byla založena na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 41/14?

… rozloha katastrální výměry Prahy 14 je bezmála 14 km 2 ?

… naučná stezka Prahy 14 má 14 zastavení?

… ve 14. století Karel IV. potvrdil hloubětínské hospodě právo čepovat pivo?

… první listinná zmínka o jedné z dominant Prahy 14, kostele sv. Bartoloměje, pochází ze 14. století?

… se u nás koná tradiční turistický pochod s názvem 14 km kolem Prahy 14?


O nás

Hnutí „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“ vzniklo na základě hlasů ozývajících se ze strany veřejnosti. Vás, občanů, kteří zde dlouhodobě bydlíte nebo působíte, a kteří jste ještě neztratili naději, že máme nejen možnost, ale i nárok na to, aby se nám zde bydlelo lépe než dosud.

  • Jsme první nezávislé hnutí Prahy 14
  • Nezávislí pro nás není jen slovo v názvu – charakterizuje naše smýšlení a jednání
  • Nenecháváme se ovlivnit žádnými lobbistickými skupinami, které jdou proti zájmům občanů
  • Náš koaliční potenciál a reálnou součinnost s občany stavíme na úzké spolupráci s partnery a veřejností
  • Naše výsledky budou odrážet představy většiny občanů
  • Více než tisícovku podpisů občanů nutnou pro vznik hnutí se nám podařilo nasbírat během pouhých tří měsíců
  • Vnímáme, že čtrnáctka je městskou částí, kde žijí lidé, jimž není jedno, co se kolem nich děje a nebojí se dát najevo své potřeby a přání
  • Nesmírně si vážíme důvěry občanů do nás vložené

Program

1 Nastavíme developerům jasná pravidla
2 Zaměříme se na rozvoj a ochranu zelených ploch
3 Zajistíme pořádek
4 Zlepšíme stav chodníků a odstraníme bariéry ve veřejném prostoru
5 Zvýšíme počet míst pro parkování
6 Zjednodušíme dopravu
7 Zkvalitníme dětská hřiště a sportovní plochy
8 Umožníme občanům odkoupit si byty
9 Posuneme k lepšímu možnosti kulturního vyžití
10 Prosadíme investice městské části i hl. m. Prahy
11 Navážeme úzkou spolupráci s občany a budeme jim naslouchat
12 Rozšíříme informovanost veřejnosti
13 Podpoříme živnostníky a podnikatele
14 Prohloubíme spolupráci se sousedními městskými částmi

Jsme obyvateli naší městské části Praha 14 stejně jako vy. Známe místní problémy, se kterými se všichni dennodenně setkáváme. Žijeme spolu s vámi ve skutečné realitě a vnímáme, na co vše je potřeba se zaměřit. Víme, že ta nejjednodušší a nejpřímější řešení bývají těmi nejlepšími. Stejně tak jsme přesvědčeni o tom, že aby se z naší městské části stalo krásné místo k žití, v němž se budeme všichni cítit dobře, je nutné likvidovat stávající nešvary kontinuálně s ohledem na budoucnost. A především při jednotlivých krocích, jež změní tvář naší městské části, spolupracovat s vámi. Jen tak je možné dosahovat výsledků, které nás všechny společně budou těšit.

1 Nastavíme developerům jasná pravidla

Situaci, kdy vedení městské části 14 jde na ruku developerům za hranice možného, považujeme za neudržitelnou a budeme ji řešit i tím, že zrevidujeme veškeré smlouvy, které radnice v posledních letech uzavřela.

Je neúnosné nadále povolovat developerům, aby stavěli celá nová sídliště bez jakékoliv občanské vybavenosti v dané lokalitě a očekávat, že vše potřebné dořeší městská část ze svého rozpočtu.

Není naším cílem bezhlavě bránit jakékoliv výstavbě tam, kde je výstavba v souladu s územním plánem a uměle tím navyšovat cenu nového bydlení. Naším cílem je vyjednat s developery takovou podobu výstavby, která bude dostatečně uspokojovat jak nově příchozí občany, tak i obohacovat občany v okolních zástavbách.

2 Zaměříme se na rozvoj a ochranu zelených ploch

Prosadíme nejen zachování, ale také důstojné zkulturnění všech veřejných zelených ploch.

Udržíme zejména ty zelené plochy, které slouží k rekreaci obyvatel naší městské části. Dokončíme projekt Park U Čeňku (Černý Most), založíme nový park mezi železnicí a ulicí Borská (Kyje).

Vysadíme nové okrasné stromy a navýšíme rozpočet i kontrolu na údržbu veřejných ploch.

Ve spolupráci se společností Lesy hl. m. Prahy zřídíme nové vycházkové stezky a volné plochy využijeme pro sportovní vyžití dětí i dospělých.

3 Zajistíme pořádek

Postaráme se, aby pořádek dodržovali všichni naši spoluobčané bez výjimky. Nebudeme ignorovat vandalismus nebo bezohledné chování jedinců, kteří narušují soužití ostatních občanů a ničí veřejný i soukromý majetek.

Víme, že zvýšení kultury bydlení lze dosáhnout zajištěním pořádku, funkčnosti (řádnou správou) a zajištěním dostatečných služeb pro občany.

4 Zlepšíme stav chodníků a odstraníme bariéry ve veřejném prostoru

Systematicky opravíme či zrekonstruujeme všechny chodníky v kritickém stavu, na něž stále narážíme ve všech lokalitách naší městské části. Stejně tak se zaměříme na hrany chodníků u přechodů přes silnice, které obtížně zdolávají rodiče s kočárky a vozíčkáři, a na nedostatek bezpečných přechodů přes hlavní i vedlejší komunikace.

Postaráme se o likvidaci všech bariér a nové i stávající chodníky budeme řádně udržovat.

Zajistíme stálou kontrolu a bezpečnost stávajících podchodů pod hlavními komunikacemi. Dokončíme přechod a zkulturníme podchod u stanice metra Hloubětín.

5 Zvýšíme počet míst pro parkování

Zařídíme parkovací domy, díky nimž se uleví v ulicích. Vyřešíme úpravu stávajících a vznik nových parkovacích míst nejen v sídlišti Černý Most, ale komplexně na celé městské části, to vše propracovaně a promyšleně v kontinuální návaznosti do daleké budoucnosti.

Vybudujeme záchytné parkoviště v Lednické ulici u železniční zastávky Kyje, a to k využití jak pro návštěvníky Kulturního domu, tak pro cestující vlakem do centra i mimo Prahu.

6 Zjednodušíme dopravu

Provedeme revizi dopravních opatření, která komplikují místním obyvatelům plynulý průjezd naší městskou částí.

Ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha prosadíme, aby všechny mosty a lávky na naší městské části prošly důslednou revizí a následně případnou opravou nebo rekonstrukcí.

Zajistíme prodloužení Ocelkovy ulice až k Vysočanské radiále, což sníží dopravní zatížení v Kyjích – Hutích a sníží zatížení mostu přes železnici.

Podpoříme urychlený vznik nových železničních zastávek Rajská zahrada a v Kyjích v Jahodnici.

Prosadíme zklidnění Poděbradské ulice v úseku přes sídliště Hloubětín.

Nedopustíme vedení městského okruhu ulicí Kbelskou.

Začneme citlivě řešit dopravní obslužnost v Bryksově ulici.

7 Zkvalitníme dětská hřiště a sportovní plochy

Zlepšíme údržbu a správu dětských hřišť i sportovních ploch. Vyhledáme nové plochy i prostory pro hry i sport, avšak vždy s ohledem na názor místních obyvatel.

Vrátíme se k již jednou vytvořené koncepci dětských hřišť a sportovišť a ve spolupráci s občany vytvoříme síť kvalitních hřišť a sportovišť naplňující potřeby i přání obyvatel.

Zajistíme dostatek sportovních ploch pro základní školy.

Budeme podporovat místní sportovní organizace. Najdeme nové vedení cyklotras, aby nedocházelo ke středu s chodci.

Budeme pořádat sportovní akce pro děti i dospělé (tenis, stolní tenis, malá kopaná, nohejbal, triatlon, cyklistika, běh, plavání a další).

8 Umožníme občanům odkoupit si byty

V majetku městské části ponecháme pouze potřebný počet bytů pro udělování takzvaného nájmu ve veřejném zájmu (byty pro policisty, učitele, lékaře, zdravotníky, hasiče aj.).

Nájemní byty ve vlastnictví městské části mají být primárně přidělovány skupinám ve veřejném zájmu, dále pak případně mladým lidem nebo lidem, kteří zde dlouhodobě bydlí nebo působí.

Budeme jednat s hl. m. Prahou o urychlení privatizace domů v majetku hl. m. Prahy na Černém Mostě.

9 Posuneme k lepšímu možnosti kulturního vyžití

Všechny kulturní a společenské prostory a jejich okolí (KD Kyje, Plechárna, Galerie 14, Hloubětínská 55) budeme využívat vyváženě, poskytovat je základním a mateřským školám i kulturním a společenským organizacím.

Obnovíme zašlou tradici poutí.

Budeme pořádat společenské akce k různým významným dnům (založení městské části, ukončení II. světové války, čarodějnice apod.).

Proaktivně podpoříme místní spolky a organizace v pořádání kulturních akcí.

Pozvedneme úroveň kultury v naší městské části.

Prosadíme vznik divadla v přírodě a vylepšíme formát farmářských trhů, které rozšíříme také do Hloubětína.

10 Prosadíme investice městské části i hl. m. Prahy

Zasadíme se o dvě základní investiční akce, a to Domov pro seniory a výstavbu nové základní devítileté školy v Jahodnici (navážeme na projekt z roku 2009) s plnohodnotným sportovním zázemím.

Dokončíme rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou v Bojčenkově ulici.

Prosadíme urychlené dokončení investic hl. m. Prahy na území naší městské části, kterými jsou zejména komunikace a chodníky, včetně nových parkovacích míst v sídlišti Hloubětín, Park U Čeňku na Černém Mostě, lávka přes Chlumeckou ulici u stanice metra Rajská zahrada a prodloužení Ocelkovy ulice k Vysočanské radiále.

Zajistíme i nutnou rekonstrukci náměstí a podchodu u metra Hloubětín, stejně tak komunikací a chodníků ve starém Hloubětíně, včetně sítí, kde nikdo neinvestoval nejméně 50 let.

11 Navážeme úzkou spolupráci s občany a budeme jim naslouchat

Mimo standardní mítinky, které se konají pravidelně v jednotlivých lokalitách při představování nových projektů, budeme naslouchat připomínkám spoluobčanů při každodenním osobním kontaktu.

Také naši uvolnění členové zastupitelstva budou naslouchat připomínkám spoluobčanů, a to nejen v ulicích, ale i na úřadě, kde se budou problémy řešit přímo na místě. Tato služba se v posledních osmi letech bohužel vytratila. Připravíme pro vás pravidelné dny otevřených dveří, kam můžete přijít bez nutnosti objednání a svěřit se, co vás trápí.

12 Rozšíříme informovanost veřejnosti

Prosadíme zvýšenou informovanost obyvatel naší městské části nejen v radničních novinách. Podrobně budeme informovat o jednáních rady i zastupitelstva a všech výběrových a poptávkových řízeních.

Dáme mnohem větší prostor v radničních novinách občanům.

Zajistíme zvýšenou přehlednost radničních webových stránek a budeme uveřejňovat videopřenosy z jednání zastupitelstev, které na webových stránkách budou volně ke zhlédnutí pro občany.

13 Podpoříme živnostníky a podnikatele

Podpoříme aktivity živnostníků a podnikatelů na otevírání služeb a obchodů, zejména v lokalitách, kde je jich nedostatek.

Drobní podnikatelé a živnostníci poskytují mnoho nenahraditelných služeb občanům naší městské části a současně za poslední období čelí, a bohužel i nadále čelit budou, mnoha nástrahám a překážkám ze strany vlády. Budeme s nimi spolupracovat a podporovat je v jejich činnosti s cílem, aby své služby mohli dále a lépe poskytovat ke spokojenosti našich občanů.

14 Prohloubíme spolupráci se sousedními městskými částmi

Považujeme za velmi důležité spolupracovat i se sousedními městskými částmi. Spolupráce pod naším vedením zahrne oblast investic hl. m. Prahy (např. městský okruh – Praha 9, Park U Čeňku – Dolní Počernice), oblast kultury (například ve spolupráci s divadly z Dolních Počernic nabídneme vyšší počet představení v KD) a nově i oblast sportu, spolupráce základních škol. Aktivní spolupráci bychom rádi rozšířili i do ostatních oblastí.


Naši lidé (klikněte na osobu pro více informací)

Soňa Tománková manažerka Ing. Miroslav Froněk vydavatel Jaroslav Šůs profesionální řidič
Vladimír Diviš IT specialista Margita Klusáková, PharmDr. lékárnice Ing. Luděk Ingala hoteliér
Bc. Michaela Vosátková studentka magisterského studia
Bc. Eduard Margita obchodní zástupce Kateřina Chvátalová pedagogická pracovnice
Radek Novotný zaměstnanec ve stavebnictví

Soňa Tománková

Věk: 39 let

Bydliště: Černý Most,
na Praze 14 žije od roku 1994

Stav: rozvedená, dcera Natali

Povolání: manažerka

Záliby: cestování, sport, zejména tenis, hudba, historie, četba

Sen: žít tak, aby nakonec ničeho nelitovala

Vize:

„Prahu 14 vnímám především jako náš domov. Máme zde mnoho hezkých míst a takřka vše, co může zajistit spokojené bydlení – přírodu na dosah ruky, skvělé spojení do centra, nákupní možnosti, sportovní příležitosti, svoji historii… O to víc mě mrzí, když denně vidím, jak je zeleň neudržovaná, silnice a především chodníky jsou rozbité, namísto řešení dopravy v klidu se utrácí za nesmyslné cyklopruhy, veřejné prostory jsou zanedbané, je zde chaos a nepořádek.

Vymýšlejí se velké projekty, ale neřeší se základní věci. Ještě smutnější je ale zjištění, že naši lidé jsou tím vším už natolik znechucení, že se uzavírají sami do sebe, že se postupně izolují. Namísto toho, aby se vedení radnice snažilo podporovat občanskou soudržnost, vnucuje nám dnes moderní multi-kulti systém, který ale není naší přirozeností a atmosféru ve společnosti ještě zhoršuje. Vytrácí se duch komunity, vzniká čím dál větší odcizení – ať už na úrovni sousedských vztahů či zájmu o komunální dění, zájmu o naši Prahu 14.

Chci se věnovat především životnímu prostředí a zasadit se o vytvoření veřejnosti přístupného a kontrolovatelného plánu údržby zeleně, a dále kultuře, sportu a společenskému dění, které je potřeba pozvednout na vyšší úroveň. Důvěru občanů proměním v roky usilovné práce, během nichž dokážu i těm největším skeptikům, že Praha 14 je krásné místo pro život a že bude ještě hezčí.“

Zkušenosti ve veřejném dění:

„Zastupitelkou MČ Prahy 14 jsem od roku 2010. Prošla jsem si stranami s celostátní působností, ale postupně jsem pochopila, že pokud chci dosáhnout pozitivních změn ve prospěch občanů a možnosti transparentního jednání, je to uskutečnitelné jen v menším uskupení lidí. Takových, kteří se zaměřují čistě na místní problematiku a nejsou zatíženi rozsáhlými aparáty a stranickými zájmy, jako je tomu právě u velkých stran. Hledala jsem platformu, kde je možné jednat podle svého svědomí, nikoliv podle diktátu shůry. To se mi podařilo s podporou více než tisícovky občanů, kteří podepsali petici pro vznik nového politického hnutí „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“.“

Ing. Miroslav Froněk

Věk: 58 let

Bydliště: Hloubětín,
na Praze 14 žije vyjma třinácti let celý život

Stav: ženatý, tři děti

Povolání: vydavatel

Záliby: sport, zejména fotbal, tenis, hokej, golf, šipky, stolní tenis

Sen: dlouhý život a užitek nejen rodině, ale i všem blízkým

Vize:

„Zaměřím se na metropolitní plán, dále na sport, kulturu a investice jak městské části, tak na investice hl. m. Prahy. Chci pořádat sportovní a kulturní akce jak pro děti, tak pro dospělé, investovat účelně a prozíravě pro budoucnost, například do nové školy v Jahodnici. Nezbytné je také rychlé dokončení investic města (Park U Čeňku, chodníky a silnice v sídlišti Hloubětín) a zahájení nových investic (chodníky a silnice v Hloubětíně – Chaloupkách).“

Zkušenosti ve veřejném dění:

„Veřejného dění se aktivně účastním již od roku 1990. Nejdříve jako místostarosta (4 roky), poté jako starosta (14 let), zároveň jsem byl 8 let členem zastupitelstva hl. m. Prahy. Díky tomu jsem nabyl dost zkušeností s tím, jak řešit problémy nejen naší městské části, ale i hl. m. Prahy. V roce 2010 jsem krátce po narození nejmladší dcery z komunální politiky odešel a vystoupil jsem i z jediné politické strany, ve které jsem působil, z ODS. Neodešel jsem však z veřejného života. Začal jsem vydávat nezávislé noviny "frnk Praha 14". Tuto činnost jsem ukončil v roce 2014, když jsem byl zvolen členem našeho zastupitelstva, jako nezávislý na kandidátce Konzervativní aliance. Být nezávislý neznamená být nezodpovědný, ba naopak. Jsem nezávislý na politických sekretariátech a nadřízených politických orgánech. Pozice nezávislého je pro mě vhodnou volbou. Problémy a trable ostatních jsem se vždy snažil řešit poctivě a rád bych dokázal současnému vedení naší městské části, že je to možné i v současné nepřehledné a turbulentní politické situaci.“

Jaroslav Šůs

Věk: 50 let

Bydliště: Černý Most,
na Praze 14 žije od narození

Stav: ženatý, dvě děti

Povolání: profesionální řidič

Záliby: kutilství a RC modelářství

Sen: stát se pilotem, letos absolvoval let, kde měl možnost pilotovat malé letadlo Cessna

Vize:

„Vyřešení dopravní situace na P14 jak z pohledu parkování, tak i lepších podmínek dopravní situace zejména na Černém Mostě. Od roku 2015 jsem členem dopravní komise městské části Prahy 14, kde se zasazuji o zklidnění vzrůstající dopravy, která neustále a nezadržitelně stoupá. Chtěl bych vybudovat sportovní areál (sportovní halu) pro naše občany, aby měli možnost dostačujícího sportovního vyžití, a především musíme myslet na naše potomky, aby nemuseli většinu volného času trávit u PC, což je v dnešní době celosvětový problém. Dalším mým bodem k realizaci je myslet při výstavbě dalších domů také na dostatek zeleně mezi objekty, protože příroda je v našem životě také hodně důležitá. Nechceme přeci bydlet mezi asfaltem a betonem. Jelikož bydlím v naší části od narození, vím, jak to vypadalo před desítkami let, jak se vše po čase změnilo a zajímá mě i budoucnost naší Prahy 14. Myslím, že všichni si přejeme žít v hezké a klidné oblasti části Prahy.“

 

Vladimír Diviš

Věk: 42 let

Bydliště: Černý Most,
na Praze 14 žije od roku 2000

Stav: svobodný

Povolání: IT specialista

Záliby: kolo, plavání, treking po horách, houbaření, cestování a poznávání netradičních míst, četba historických románů, východní filozofie jako je Zoroastrismus či staré čínské umění ozdravění a autoregulace Čchi-kung

Sen: provozování malého horského hotelu na vzdáleném opuštěném místě, takové malé oázy klidu bez moderních technologií, kam by lidé jezdili čerpat životní sílu a klid

Vize:

„Zaměřím se na projekty plné digitalizace úřadu městské části, tak aby občan trávil více času se svou rodinou a co nejméně běháním po úřadech. Plná digitalizace zcela jistě zajistí pružnější fungování celé městské části, zvýší informovanost občanů o veškerém dění a plánech na Praze 14 a zároveň umožní aktivně reagovat na postřehy, podněty, připomínky ve všech oblastech života naší městské části.“

 

Margita Klusáková, PharmDr.

Věk: 51 let

Bydliště: Hloubětín,
na Praze 14 žije od narození

Stav: vdaná

Povolání: lékárnice

Záliby: četba, sport

Sen: spokojený a zdravý život ve zdravém městě

Vize:

„V místě bydliště mě nejvíce trápí zanedbaná oblast veřejného prostoru, konkrétně pak stav místních komunikací (rozbité ulice a chodníky), prostor nyní bezejmenného náměstí (za posledních cca 30 let zde došlo pouze ke zrušení názvu náměstí bez náhrady a k zasypání dvou kašen a odvezení poměrně významného výtvarného díla z jedné z nich), absence míst pro sportovní aktivity jak dětí, tak dospělých (sportovní hala, hřiště, cyklostezky či stezky pro běh), absence místa pro pořádání kulturních a společenských akcí či komunitní zahrady – občané nemají možnost se shromažďovat a budovat sousedské vztahy. Dále zde dlouhé roky není řešeno parkování vozidel občanů – všichni pociťujme tento problém, který postupně vzrůstá s tím, jak zde přibývá obyvatel a zároveň jsou auta vytlačována z centra prostřednictvím parkovacích zón. Zároveň je třeba řešit stav zeleně především v místech s vyšší koncentrací bytových domů. Dalším velmi palčivým problémem je nedokončený Městský okruh a velmi hustý automobilový provoz v oblasti Průmyslové a Kbelské ulice – je třeba zabránit snahám nahradit chybějící část Městského okruhu právě těmito komunikacemi.“

 

Ing. Luděk Ingala

Věk: 63 let

Bydliště: Kyje – Hutě,
na Praze 14 žije od roku 1997

Stav: ženatý, tři děti

Povolání: hoteliér

Záliby: cestování, cyklistika, práce a golf

Sen: zůstat zdravý a užívat si života

Vize:

„Zaměřím se především na rozšíření služeb a občanské vybavenosti na Praze 14, zvláště pak v lokalitě Kyje – Hutě, kde je jich nejméně. Současně se zasadím o narovnání vlastnických vztahů komunikací na Hutích, které znemožňují nejen dopravní řešení. Jako člen komise územního rozvoje jsem zastáncem omezení zastavěnosti v oblasti Bažantnice.“

 

Bc. Michaela Vosátková

Věk: 25 let

Bydliště: Lehovec,
na Praze 14 žije od roku 2011

Stav: svobodná

Povolání: studentka magisterského studia Provozně ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze

Záliby: aktivity s dětmi, hudba, sport, pomoc skautům, organizace plesů

Sen: vlastní hotel

Vize:

„Praha 14 má krásnou přírodu a dobrou dopravní obslužnost. Na druhou stranu je v nabídce málo dostupných bytů, chodníky jsou ve špatném stavu a postrádám dětská hřiště na solidní úrovni. Právě jejich vybudování je tím, na co se zaměřím, společně s prosazením vlakové zastávky na Rajské zahradě, chodníků v Lehovci a Hloubětíně, přechodu v Hloubětíně a rovněž v témže místě na zkulturnění stávajícího podchodu.“

 

Bc. Eduard Margita

Věk: 28 let

Bydliště: Hloubětín,
na Praze 14 žije od roku 2011, vazby na místo od dětství

Stav: ženatý

Povolání: obchodní zástupce

Záliby: sport (fitness, fotbal, poker), přátelé, cestování, hudba, filmy

Sen: šťastná a zdravá rodina

Vize:

„Na Praze 14 oceňuji skutečnost, že jde o poklidnější část města, přitom s dobrou dostupností centra. Za mě zde ovšem váznou některé služby občanské vybavenosti. Mojí doménou se stane kultura, rád bych se věnoval výraznějšímu rozšíření kulturního vyžití obyvatel naší čtrnáctky.“

 

Kateřina Chvátalová

Věk: 41 let

Bydliště: Černý Most,
na Praze 14 od roku 2005

Stav: vdaná, dvě děti

Povolání: pedagogická pracovnice

Záliby: lyžování, turistika, malování a tvůrčí práce, ale především práce s dětmi

Sen: trvalé udržení rodiny pohromadě

Vize:

„Na Praze 14 se mi nejvíce líbí její potenciál, který při správném vedení radnice může z naší čtrnáctky udělat jedinečnou pražskou periferii. Naopak nejvíce mě trápí aktuální přístup vedení radnice k našemu domovu a běžným občanům naší městské části a také nelichotivý stav většiny dětských hřišť. Chci se věnovat realizacím projektů pro děti a pro rodiny na P14, jako například možnost bezplatného doučování dětí nebo organizace poznávacích výletů po celé naší republice pro rodiny s dětmi. K tématu rodiny a dětí mám obecně hodně blízko, mimo zaměstnání působím také jako ředitelka Farní charity P14, dříve jsem vedla neziskovou volnočasovou organizaci na Praze 14, pořádala jsem tábory a příměstské tábory, různé workshopy a dny dětí a mnohé další akce.“

 

Radek Novotný

Věk: 45 let

Bydliště: Hostavice,
na Praze 14 žije od narození

Stav: svobodný

Povolání: zaměstnanec ve stavebnictví

Záliby: cyklistika, příroda, cestování

Sen: proměna Hostavic v krásné místo

Vize:

„Hostavice bych rád proměnil v krásné místo, kde by se člověk cítil dobře po všech stránkách. Chci zde řešit obecně dopravu, zajistit opravu silnic, zastřešení zastávek, údržbu zeleně a uchovat přírodní ráz krajiny. Zaměřím se na alej Vidlák, opravu místních studen i veřejného osvětlení. Byl bych rád, aby obyvatelé Hostavic znovu získali důvěru k úřadu městské části a mohli se na něj se vším bez obav obrátit.“

 

Naše Desatero

Současný stav naší společnosti oklešťuje život všech občanů přehršlí zákazů, omezení, příkazů a nedotažených zákonů. Kromě toho, že se na Praze 14 budeme snažit v mezích možností poskytnout k žití co nejvíce volnosti a limitovat všechny co nejméně, jsme přesvědčeni, že by nejjednodušší bylo, kdybychom se všichni řídili jednoduchými pravidly. Pravidly, ke kterým si došli naši předci již před dlouhými tisícovkami let a která jsou poplatná každé době. Pravidla, která při dodržování ukazují na pevné morální zásady a hodnoty. Pravidla, která by měla platit bez výjimky pro každého, lidi aktivní ve veřejném dění nevyjímaje, naopak tím spíše. A my se jimi řídit budeme. Kromě originálních přikázání jsme si stanovili i další.

1. Ve spravedlnost a veřejnost Prahy 14 věřiti budeme.
2. Nevezmeme jména své funkce nadarmo a nezneužijeme důvěry občanů Prahy 14 v nás vložené.
3. Pomneme, aby občané Prahy 14 své volno vychutnávati mohli a dostatek kulturního vyžití měli.
4. Budeme ctít předky své i historii svou, aby naše společenství občanů zachováno zůstalo a dobře se mu na Praze 14 vedlo.
5. Nezabijeme, i opačný názor uznávati budeme.
6. Nesesmilníme a program svůj dodržovati budeme.
7. Nepokrademe a veřejné finance s péčí řádného hospodáře spravovati budeme.
8. Nepromluvíme křivého svědectví proti zastupiteli jinému.
9. Nebudeme dychtit po úspěchu svém, nýbrž po úspěchu společném ve prospěch života občanů našich.
10. Nebudeme sápat se po funkcích a odměnách jiných, avšak poctivou prací přispívat k dílu společnému budeme.

Kontakt

název:
NAŠE Čtrnáctka
forma:
nezávislé hnutí
sídlo:
Na Obrátce 636/4, 198 00 Praha 14
IČO:
07286210
mail:

Předsednictvo hnutí:
předsedkyně:
Soňa Tománková +420 608 152 420
1. místopředseda:
Ing. Miroslav Froněk +420 602 643 490
místopředseda:
Vladimír Diviš +420 774 231 869
místopředseda:
Ing. Miroslav Jungwirth +420 728 935 895

Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank
 
 
 

Aktuality hnutí najdete na Facebook

Ke stažení